Hoofdstuk 1: Burger en bestuur

De overheid is dienstbaar aan de burgers. Kernwaarden van gemeentelijke bestuur voor de SGP zijn:
betrouwbaar en geloofwaardig. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W)
hebben onderscheiden taken; een goed samenspel tussen beiden is onontbeerlijk. Raadscommissies en/
of ronde tafelgesprekken zijn belangrijk en gelden als overlegplatform van de raad naar het college en van de raad naar de burgers.

De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en behartigt hun belangen. Namens de
burgers bepaalt de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid . Het is daarom belangrijk dat raadsleden
goed voeling houden met wat er bij de burgers, in de afzonderlijke kernen, leeft en gebeurt. De
gemeenteraad – als hoogste politieke orgaan in de gemeente – stelt kaders, voordat het college van
B&W tot uitvoering van plannen kan overgegaan, en controleert de uitvoering door het College om deze
taak naar behoren uit te kunnen voeren, formuleert de gemeenteraad doelstellingen die objectief en meetbaar zijn. De gemeenteraad functioneert zelfstandig, onafhankelijk van het college, en neemt heldere
besluiten die uit te leggen zijn aan de burgers.

College van B&W

Als dagelijks bestuur van de gemeente dient het college toegankelijk te zijn voor de inwoners van de gemeente. Het college is bevoegd te handelen binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders. Het is nodig dat het college binnen de gemeenteraad kan rekenen op een ruim politiek draagvlak. Het college hanteert een duidelijke portefeuilleverdeling, is betrouwbaar en zorgvuldig. Het college voert transparant haar taken uit, legt op inzichtelijke wijze verantwoording af en geeft actief informatie aan de gemeenteraad. Het College is toegankelijk en bereikbaar.

Dienstverlening en organisatie

De gemeentelijke organisatie is integer en anticiperend, streeft naar doelgerichte dienstverlening en innovatie. De organisatie werkt voor college en gemeenteraad; ambtenaren staan daarmee ten dienste aan de burgers, maar zijn geen ‘loopjongens’. Van ambtenaren mag professionaliteit verwacht worden. Deskundigheid en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk SGP vindt dat de dienstverlening via internet dient te worden uitgebreid, zonder de ouderen die aangewezen zijn op schriftelijke dienstverlening en communicatie uit het oog te verliezen. Wanneer men vanwege leeftijd of beperkte mobiliteit niet naar de gemeente kan komen, is het gewenst dat de gemeente zelf naar die betreffende persoon komt.

Verlengd lokaal bestuur regionale samenwerking

Regionale samenwerking is nodig om de dienstverlening van een gemeente goed tot haar recht te laten komen (bijv. regionale brandweer, omgevingsdienst, GGD). Uiteraard is samenwerking wel afhankelijk van de omvang van de gemeente. Wat lokaal kan, moet lokaal. De SGP heeft een positief kritische opstelling bij regionale samenwerking en hecht aan een goed evenwicht tussen lokale en regionale belangen binnen een samenwerkingsverband. Een kritische houding tegenover kosten die een autonome vlucht kunnen nemen is daarbij van belang, als ook goede verantwoording en voorlichting aan de gemeente(raad).