Hoofdstuk 10. Milieu en duurzaamheid

Wij geloven in het principe van rentmeesterschap. Een goede zorg voor elkaar en voor de omgeving waarin we leven is een scheppingsopdracht, en daarom zijn volksgezondheid en milieu belangrijke aandachtsgebieden voor de SGP. Duurzaamheid moet voor de nieuwe gemeente speerpunt van het beleid zijn. Dit vertaalt zich in een aantal concrete maatregelen en
doelstellingen:

Bewust omgaan met energie

Concreet betekent dit een aanbeveling voor een onderzoek naar energiegebruik bij gebouwen die in eigendom of beheer bij de gemeente zijn, zoals kantoren, scholen, cultureel/maatschappelijke gebouwen etc. Daarnaast zal er gekeken moeten worden naar het invoeren van energiezuinige openbare (led) verlichting . Van belang is ook om bewust om te gaan met de herkomst van energie, zoals het gebruik van groene stroom. De SGP wil de beschikbaarheid van elektrische oplaadpunten bevorderen. 

Beperken van afval en de negatieve gevolgen hiervan

De hoeveelheid afval moet worden gereduceerd door te werken met gedifferentieerde tarieven. Het scheiden van afval moet worden gestimuleerd. Afvalbrengstations zijn een belangrijke faciliteit en de gemeente moet zorg dragen voor een goede uitrusting en bereikbaarheid van de afvalbrengstations Zwerfafval is een belangrijke ergernis. De SGP pleit voor een actieve rol van gemeente in de aanpak hiervan. Na evenementen en markten moet afval op de straat snel worden verwijderd, maar zeker zo belangrijk is de bewustwording stimuleren bij de burger om de straat schoon te houden. Dat kan door aan te sluiten bij landelijke opruimacties, en door scholen te betrekken bij het opruimen van afval.