Hoofdstuk 2. Een nieuwe gemeente

De SGP staat voor betrouwbare politiek en voor een bestuurskrachtige nieuwe gemeente. De gemeente
en haar organisatie staan ten dienste van de burgers. Steeds meer overheidstaken moeten door gemeenten
worden uitgevoerd. De organisatie wordt met de herindeling een stuk groter en moet in slagkracht en professionaliteit toenemen. Ze is op die wijze meer toegerust voor verdere decentralisatie van overheidstaken en goede dienstverlening. Effectievere en efficiëntere uitvoering van gemeentelijke taken
met lagere vaste kosten, voor zaken als huisvesting en ICT is het uitgangspunt. Complexe vraagstukken worden professioneel benaderd; hiervoor wordt zo min mogelijk expertise van buitenaf ingehuurd. De eenmalige kosten van de herindeling mogen niet hoger zijn dan de door de rijksoverheid uit te keren vergoeding. Punt van aandacht is en blijft de afstand tussen u als burger en het gemeentelijke bestuur.

Kernen in beeld

De SGP hecht veel waarde aan het eigen karakter van elke dorpskern. De identiteit van de afzonderlijke dorpskernen mag niet verloren gaan. We vinden het daarom van belang dat burgerparticipatie gestimuleerd wordt en er continu interactie plaatsvindt met inwoners vanuit de verschillende dorpskernen. Er zou, bijvoorbeeld, gewerkt kunnen worden met dorpsraden, alhoewel de SGP er wel waarde aan hecht duidelijkheid te scheppen over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het is daarbij van belang dat de samenstelling van de dorpsraden een juiste afspiegeling van de inwoners van het betreffende dorp is. De SGP stimuleert actieve deelname vanuit de breedte van de bevolking.

Kernen vitaal

De SGP is van mening dat de diverse winkelcentra in onze kleine kernen de komende jaren een grondige opknapbeurt nodig hebben om de leefbaarheid voor de komende decennia te waarborgen. Daarin kan de gemeente een aanjager zijn, maar ook winkeliers en ondernemers dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en daarin te investeren. 

Herkenbare kernen

Mensen hechten aan hun kernen en voelen zich er thuis vanwege de herkenbare identiteit. In de samenleving zoals de SGP die voor ogen heeft, is er voldoende aandacht voor samenhang, voor gedeelde waarden en normen, voor wat ons bindt en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Sociale cohesie gaat over gezamenlijke en ook onderlinge verantwoordelijkheid en dus over relaties.
Aandachtspunten:

  • De identiteit van de verschillende kernen moet in stand gehouden worden.
  • De zondagsrust in de verschillende kernen moet worden bewaard, nu en in de toekomst, wat betekent dat evenementen op zondag niet worden toegestaan.

Veilige kernen en wijken

De SGP vindt dat veiligheid en handhaving prioriteit moeten blijven houden, omdat dit de burger direct raakt. Een integrale aanpak is van belang. Criminaliteit en verslaving, maar ook verkeersveiligheid en een rommelige openbare ruimte met zwerfafval, hebben vaak alles met elkaar te maken. Wanneer cameratoezicht in bepaalde probleemgebieden een mogelijke oplossing kan bieden, staat de SGP daar positief tegenover. Schade door vandalisme dient zoveel mogelijk op de daders te worden verhaald. De gemeente heeft via de Wet Bestuurlijke Boete armslag gekregen wanneer het gaat om de handhaving van regels. In een drukke samenleving is een nauwgezet beleid ten aanzien van de openbare orde, in de meest ruime zin van het woord, van groot belang. Dat vergt een helder beleid, duidelijke regels en het zichtbaar aanwezig zijn van politie en wijkagent.

De SGP is voorstander van een hard optreden tegen illegale bordelen, mensenhandel en wietplantages, maar ook tegen illegale bouwwerken en illegale bewoning. Sluitingstijden van de horeca dienen te worden gehandhaafd; coffeeshops moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Naast handhaving vragen wij aandacht voor voorlichting en preventie wanneer het om alcohol en drugs gaat.

Hulpdiensten

De hulpdiensten van politie, brandweer en ambulance moeten hun werk binnen de gemeente naar behoren kunnen uitoefenen. De gemeente is de eerst verantwoordelijke voor adequaat en efficiënt optreden van deze diensten. De diensten dienen hiervoor optimaal gefaciliteerd te zijn. De inzet van de Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA) is van belang: zij ontlast de politie, zodat deze tijd heeft voor haar kerntaken.