Hoofdstuk 3. Verkeer en mobiliteit

Infrastructuur

De gemeentelijke overheid moet zorgen voor een goede infrastructuur om te voorzien in de behoefte van mobiliteit van haar inwoners en de in de gemeente gevestigde instellingen en bedrijven, waaronder de boomsierteelt. Daarnaast moet de gemeentelijke overheid zorgdragen voor een goede infrastructuur die gericht is op de toekomst en op regionaal denken. Een goede mobiliteit is nodig om te zorgen dat de burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun activiteiten kunnen ontwikkelen. Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijven en voorzieningen is daarbij cruciaal.

Kernbegrippen bij het vervoers- en verkeersbeleid

voor de SGP zijn: duurzaam, veilig en toekomstgericht. Het gebruik van de auto tast het milieu aan door luchtverontreiniging en geeft geluidsoverlast. Door het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te bevorderen, wil de SGP het autogebruik terugdringen. Om dit te bereiken zijn goede en veilige fietsverbindingen noodzakelijk, evenals goede voorzieningen voor openbaar vervoer (bus of trein). De gemeente moet zich in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting van verschillende openbaar vervoervoorzieningen.

Verkeersveiligheid

Voor de verkeersveiligheid is een adequate inrichting van de wegen belangrijk. Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in woongebieden en de centra van de verschillende kernen te bevorderen is het nodig in deze gebieden zoveel mogelijk doorgaand verkeer te weren. Hiervoor moeten er goede alternatieve verbindingen komen. Deze verbindingen mogen niet leiden tot onevenredige toename van af te leggen kilometers. Bij de keuze van tracés moeten daarom alle belangen zorgvuldig afgewogen worden.

Openbare wegen en knelpunten

Voor wat betreft de openbare wegen en hun knelpunten vraagt de SGP aandacht voor:

 • De infrastructuur in de stad Alphen aan den Rijn: deze moet op orde worden gebracht door middel van een rondweg in de stad, waardoor de stad zelf wordt ontlast van doorgaand verkeer.
 • De noodzakelijke verbreding van de N207 om de doorstroom van verkeer op deze weg te bevorderen.
 • De noodzakelijke tweede oeververbinding over de Oude Rijn, De Maximabrug, vanwege de overlast in de kern Koudekerk aan den Rijn.
 • Het ontlasten van het centrum van Boskoop door in te zetten op de aanleg van een extra oeververbinding over de Gouwe, die gebruikt kan worden als omleidingsroute voor het doorgaande verkeer door het centrum. Bij de tracékeuze dient de noordelijke variant zorgvuldig onderzocht te worden op de gevolgen voor de verkeersstromen en de effecten op de omgeving.
 • Een goede oplossing voor de ontsluiting Rijnstreek West (Nessepolder); ontsluiting naar de N11 dient hierbij goed te worden overwogen.
 • Een goede oplossing voor het kruispunt Hazerswoude Dorp (N209) door middel van een tunnelvariant, zodat het centrum van Hazerswoude Dorp wordt ontlast van doorgaand verkeer. 
 • De aanleg van de westelijke randweg langs Boskoop om te zorgen voor een goede verbinding met de A12 en N11 vanaf het ITC en PCT bedrijventerrein. bij de vaststelling van het traject dient rekening gehouden te worden dat dit geen extra verkeer over de Zijde in Boskoop gaat opleveren.

Er moet een compleet verkeerscirculatieplan uitgewerkt worden voor de gehele regio, waarin alle genoemde knelpunten worden meegenomen. Dit kan een logisch vervolg zijn op de eerder uitgebrachte Corridorstudie.

Openbaar vervoer

Voor wat betreft het openbaar vervoer wil de SGP zich inzetten voor goede bereikbaarheid van de kernen, zoals:

 • Zorgdragen voor goed en betaalbaar Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zoals de Groene Hart hopper.
 • Gebruik van openbaar vervoer bevorderen door in te zetten op goede, op elkaar aansluitende busverbindingen, die de mobiliteit binnen de gemeente bevorderen.
 • Gebruik van openbaar vervoer bevorderen door in te zetten op goede en regelmatige treinverbindingen vanaf de verschillende treinstations binnen de gemeente.

Fietsen en wandelen

Voor fietsers en wandelaars wil de SGP zich inzetten voor:

 • het bevorderen van het fietsgebruik door middel van de aanleg van veilige fiets- en wandelroutes en stallingmogelijkheden voor de fiets;
 • het zoveel mogelijk scheiden van voetgangers, fietsers en auto’s door de aanleg van fiets- en wandelpaden en fietsstroken.

Parkeren

Met de fors toegenomen mobiliteit nemen ook de parkeerproblemen toe. De SGP is voorstander van het verhogen van de parkeernorm, zodat er ook in de toekomst voldoende parkeerruimte is.