Hoofdstuk 4. Economie

De SGP is voorstander van het bevorderen van wonen en werken binnen de eigen gemeente. Het is dan ook de taak van het gemeentebestuur om zich actief in te zetten voor een gezond sociaal economisch klimaat. Dat draagt bij aan de werkgelegenheid voor onze eigen bevolking en beperkt tevens het woon-werkverkeer. Van oudsher ligt het zwaartepunt van de bedrijvigheid binnen de gemeente in de sierteelt, handel, logistiek en dienstverlening.

De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente zich profileert als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven, die zorgen voor een gevarieerd aanbod van werk. Naast een gezond midden- en kleinbedrijf is de aanwezigheid
van een breed spectrum aan kleinere bedrijven van groot belang voor de leefbaarheid. De centrale ligging binnen de Randstad en de goede bereikbaarheid via de weg, het water en het spoor verdient blijvende aandacht. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het stimuleren van de bedrijvigheid. Hierbij mag niet voorbijgegaan worden aan het rentmeesterschap (tegengaan van milieuvervuiling), en hinder voor bewoners moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Zondagsrust

Vanuit het christelijk geloof pleiten wij voor zondagsrust en in het verlengde daarvan voor de sluiting van winkels op zondag. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in een hectische samenleving.  Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen gaan. Mensen moeten samen met familie, buren en vrienden een vrije dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op andere dagen van de week vrij heeft. Wij willen ruimte voor het geestelijke en sociale leven van mensen. Wij zien de zondagsrust dan ook als een goede gave van God. Het is daarom voor iedereen waardevol om dit ritme van werken en rusten zoveel mogelijk te behouden.

Bedrijventerreinen

De gemeente moet voldoende ruimte hebben om in de eigen vraag naar bedrijventerreinen te voorzien. Bedrijfsvestiging her-en-der verspreid in het landschap moet worden voorkomen, uitplaatsing van overlastgevende bedrijven uit de dorpskernen en de woonwijken in de stad worden bevorderd. De regionale aanpak om tot herstructurering en verbetering van het gebied van de Oude Rijnzone te komen, verdient de steun van de SGP. Herstructurering van de Hoogewaard en Prinsenschouw heeft prioriteit, aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Groenendijk niet, aangezien nut en noodzaak hiervan niet voldoende zijn aangetoond.

Aandachtspunten:

 • Regelgeving: de gemeente streeft naar beperking van regelgeving voor ondernemers; accent komt steeds meer te liggen op digitale dienstverlening voor ondernemers,wat voor hen een kostenbesparing betekend.
 • Ruimtegebruik: waar mogelijk wordt gestreefd naar dubbel gebruik van de ruimte; hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ondergrondse parkeervoorzieningen.
 • Hergebruik: de gemeente streeft naar hergebruik van leegstaande gebouwen en onrendabele bedrijventerreinen.
 • Milieu: er wordt gestreefd naar energieneutrale en duurzame bouw, zonder dat dit ten koste gaat van de economische activiteiten.
 • Verkoop via internet: er moet ruimte komen voor internetwinkels met een showroomactiviteit aan de rand van de bestaande centra.
 • De bouw van winkels buiten de bestaande centra wordt tegengegaan als dit leidt tot leegstand in de bestaande winkelgebieden.
 • Een goed overleg met bedrijven en winkeliersverenigingen is belangrijk.
 • De gemeente streeft naar een gevarieerd aanbod van winkels in de centra.
 • De winkelcentra en bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn.
 • Voldoende goede en betaalbare parkeervoorzieningen zijn een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk winkelgebied. Betaald parkeren mag niet lucratief zijn voor de gemeente. Maar dient concurrerend te zijn met de omliggende gemeenten.
 • In de kleine kernen is het voor de leefbaarheid van belang dat er voldoende aanbod van winkels blijft bestaan

Het veenweidegebied en de agrarische sector

Het unieke veenweidegebied bestaat bij de gratie van de veehouders die het gebied beheren. De agrarische sector staat door diverse (markt)omstandigheden onder druk. Dit heeft tot gevolg dat agrariërs stoppen of naar functieverbreding zoeken. De SGP vindt dat er mogelijkheden moeten zijn om binnen de agrarische sector functieverbreding toe te staan. Het samengaan van agrarische bedrijvigheid met natuurbeheer en kleinschalige recreatie is een goede optie. De gemeente kan daarin faciliteren.