5. Sierteelt en de Greenport regio Boskoop

Gezien het belang van deze sector wijdt de SGP hier een apart hoofdstuk aan. Nog niet zo lang geleden verscheen het “Politiek manifest Greenport Boskoop” met het advies: “Stem boomkwekerijvriendelijk en houdt in uw verkiezingsprogramma rekening met de belangen van deze sector”. Dat is bij ons niet tegen dovemansoren gezegd. De SGP draagt de sierteelt een warm hart toe. Velen in de regio vinden hierin hun werk en zijn afhankelijk van de algemene bekendheid van Boskoop als bomencentrum en de betekenis van ons boomteeltgebied voor dat geheel. De Greenportregio Boskoop is van groot economisch belang.

De Greenport is tot nu toe altijd onlosmakelijk verbonden geweest met de regio’s Boskoop en Rijnwoude,  maar vervult ook een nationaal belang. Dat belang is verwoord in landelijk beleid waaraan de regio uitvoering moet geven. Als SGP zijn wij ons terdege van bewust van die opgave, die een aantal lastige keuzes vergt omdat de Greenport in het Groene Hart ligt en niet zomaar uitbreiden kan. Om die reden moeten we zorgvuldig omgaan met het bestaande areaal binnen het sierteeltconcentratiegebied, maar ook met betrekking tot de gebieden daarbuiten, de zogenaamde satellietgebieden.

Herstructurering

Om ongebreidelde areaalgroei te voorkomen is primair herstructurering noodzakelijk om de oude gebieden weer geschikt te maken voor moderne bedrijfsvoering. Vooral in de kern Boskoop zal men zich hierop moeten concentreren. De herstructurering van Zuidwijk is inmiddels opgepakt. In Rijnwoude vindt uitbreiding plaats van het PCT terrein (2 – 4) en deze uitbreiding mag de herstructurering van de oude gebieden niet hinderen.

Ruimte voor ruimte

Bij de al eerder vastgestelde ‘Ruimte voor ruimte regeling’ en ‘Integrale structuurvisie’ (ISV) heeft de SGP zich sterk gemaakt voor de boomkwekers. Ook de sierteelt buiten het concentratiegebied heeft daarbij onze aandacht: in het kader van betrouwbaar bestuur moeten eenmaal verkregen rechten ook serieus genomen worden.

Infrastructuur

De ontwikkelingen gaan snel, de markt voor de boomsierteelt verandert, schaalvergroting zorgt voor een toename van het aantal verkeersbewegingen, etc. Dit vraagt om een goede logistiek en voldoende ontsluiting van het sierteeltgebied. Weloverwogen besluitvorming vanwege het toch al zo kwetsbare Groene hart en het veenweidegebied is essentieel.

De tweede oeververbinding over de Oude Rijn (Maximabrug), het ontlasten van de kern Koudekerk aan den Rijn, de rondweg door de Gnephoek, de aandacht voor de N207 en de N11, de binnenstad van Alphen, de ongelijkvloerse kruising in Hazerswoude-Dorp, de westelijke randweg en een extra oeververbinding over de Gouwe. Het zijn allemaal punten die al langere tijd in onze kernen punt van discussie zijn in de raden en op provinciaal niveau. Een eerdere Corridorstudie van de regio omvat al deze componenten en vormt een aanzet voor nader onderzoek.

Aandachtspunten:

  • Vereenvoudiging van regelgeving en afstemming hiervan met buurgemeenten en andere Greenports.
  • Realisering van één aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de sierteelt door een brede inrichting van het herstructureringsloket.
  • Behoud van de door de provincie aangewezen gronden voor boomkwekerij, dus geen gebruik voor ander doelen.
  • Het primair behandelen van het boomkwekerijgebied als echt groen bedrijventerrein en niet als recreatiegebied.
  • Het principe van “Ruimte voor ruimte” indien nodig toepassen.
  • Het beschermen van het wankele evenwicht tussen groene bedrijvigheid en het unieke veenweidegebied.