Hoofdstuk 6. Ruimtelijke ordening

Nederland heeft voor het derde opeenvolgende jaar te maken met een economische recessie. De
woningbouw stagneert, de huizenmarkt staat zwaar onder druk en in het bijzonder jonge starters hebben
nog altijd moeite een betaalbare woning te krijgen. 

Beleid voor volkshuisvesting

Het lokale beleid is van groot belang voor de leefbaarheid. Goede woonruimte is voor mensen een belangrijke behoefte. En het gaat niet alleen om de woning zelf, de woonomgeving is net zo belangrijk. Voorzieningen, groen en goede infrastructuur spelen zeker mee. Daarnaast moet men zich prettig voelen en
is de sociale cohesie van belang. Wat opvalt, is dat er in de kern Alphen aan den Rijn veel appartementen zijn, terwijl in de kernen van Rijnwoude daar een groot gebrek aan is. De nieuwe gemeente zal dus naar een evenwicht moeten zoeken waarbij concreter ingespeeld wordt op de lokale behoefte. De leefbaarheid in de kleine kernen dient grote aandacht te krijgen. Jongeren trekken hier weg omdat er te weinig of te dure starterswoningen zijn, daardoor vergrijzen de kernen en nemen de beschikbare voorzieningen af.

Aandachtspunten:

 • Geef jongeren en starters op de woningmarkt een steuntje in de rug. Stimuleer collectief particulier opdrachtgeverschap en faciliteer startersleningen. 
 • In het kader van het toenemend aantal ouderen verdient de bouw van voldoende seniorenwoningen de nodige aandacht. Bouw deze woningen bij voorkeur in de directe omgeving van zorgcentra, winkelcentra en andere voorzieningen. Nieuwe huizen dienen ‘levensloopbestendig’ gebouwd te worden zodat ze gemakkelijk aan te passen zijn voor ouderen en minder validen.
 • Sociale woningbouw dient in alle woonwijken geïntegreerd te zijn. De gemeente heeft vooral voor de sociaal zwakkeren een taak in de zorg voor goedkope huisvesting.
 • Woningbouwcorporaties dienen hun primaire doelstelling - het bouwen van huizen in de sociale sector - niet uit het oog te verliezen. Het geld dat hiervoor nodig is, kan worden vrijgemaakt door het verkopen van huurwoningen en door de bouw en verkoop van duurdere woningen.
 • Gemeente en corporaties dienen te zorgen voor een voldoende aanbod van huizen voor gezinnen.
 • Duurzaam bouwen dient uitgangspunt te zijn bij nieuwbouw. Denk aan het gebruik van zonne-energie, goede isolatie en hergebruik van materialen.
 • Permanente bewoning van vakantiehuisjes is niet toegestaan en handhaving is noodzakelijk. 
 • Er is geen behoefte aan grote geldverslindende projecten, wij besteden het geld liever aan kleinschalige voorzieningen voor de inwoners.

De kernen in het buitengebied

De inwoners van de afzonderlijke kernen zijn gehecht aan hun woonomgeving en willen de identiteit van hun eigen kern bewaren. Men voelt zich er thuis, de sociale cohesie is er groot en er is veel vrijwilligerswerk. Om vergrijzing tegen te gaan en de kernen leefbaar te houden, moeten er woningen gebouwd kunnen worden en de voorzieningen op peil blijven. Initiatieven voor woningbouw en voor winkelvoorzieningen dienen door de gemeente gestimuleerd te worden.

Aandachtspunten:

 • Bescherming van het kwetsbare Groene Hart en het veenweidegebied. De nieuwe gemeente moet een buffer vormen tegen oprukkende verstedelijking om ons heen. In dit gebied dus geen woningbouw, maar ook geen megastallen en paardenbakken.
 • Zorg als gemeente voor goede en actuele bestemmingsplannen.
 • Geen hoogbouw in de kernen van het buitengebied. Houdt de dorpskernen dorps. Beeldbepalende panden en monumenten dienen behouden te blijven; een goed monumentenbeleid is belangrijk en mag gerust iets kosten.
 • Streng toelatingsbeleid van seksinrichtingen en coffeeshops en zeker geen vestiging hiervan in de buurt van scholen, winkels of kerken.

De kwaliteit van de buitenruimte

Als SGP vragen wij aandacht voor de groenvoorziening in onze wijken en kernen. Groen is gezond en trekt
vogels, vlinders, etc. aan. Het betrekken van burgers bij hun leefomgeving is belangrijk. Zwerfafval en hondenpoep zijn kleine dingen maar blijven grote ergernissen en verdienen continue aandacht. Wanneer goede voorstellen voor de buitenruimte komen van de burgers moet daar ook serieus uitvoering aan gegeven worden.

Daarnaast stellen wij voor op de doorgaande fietsroutes op regelmatige afstand afvalbakken te plaatsen en de inzet van de BOA dient te worden gericht op het voorkomen van kleine overtredingen. Schoonmaken volgens een beeldbestek mag er niet toe leiden dat de zelfwerkzaamheid van burgers in het onderhouden van een schone woonomgeving beloond wordt met de afwezigheid van inzet van of namens de gemeente.

Het Bentwoud

De aanleg van het Bentwoud is inmiddels realiteit. Het grootste deel van het areaal van het toekomstige bos op Rijnwouds grondgebied is verworven. De SGP pleit voor een verdere inrichting van het Bentwoud door aanleg van wandel- en fietspaden. Een goede ontsluiting via parallelwegen is voor ons een voorwaarde. Wij hebben geen enkele behoefte aan nog een publiekstrekker naast de golfbaan. Rust en ruimte voor fietsen, wandelen, joggen en dagrecreatie zijn wat ons betreft voldoende, dus geen grootschalige voorzieningen en geen grote parkeergelegenheden, geen dagcampings, maar accent op stille recreatie. Positieve uitzondering is voor ons de landwinkel in de zogenaamde Driehoek Benthuizen.