Hoofdstuk 7. Onderwijs

Goed onderwijs is van groot belang, door het volgen van onderwijs zijn mensen in staat om hun talenten te
ontwikkelen. Ouders en verzorgers zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van kinderen. Ze moeten voor een school kunnen kiezen die past bij hun identiteit.

De vrijheid van onderwijs vinden wij belangrijk. De gemeente moet een goed en helder onderwijsbeleid
voeren, zij is verantwoordelijk voor een goede huisvesting en inrichting van de scholen. De SGP hecht veel aan een goede verstandhouding tussen de gemeente en de scholen.

De brede school

De ontwikkeling van de ‘brede school’ vraagt respect voor de identiteit van de betrokkenen. Bij de vormgeving ervan moet duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is. De scholen moeten hun eigen levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit kunnen behouden. In het beleid van de ‘brede school’ moet veel aandacht zijn voor zorgbreedte en het verminderen van achterstanden.

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Peuterspeelzalen hebben een nuttige en sociale functie. Ontwikkelingsachterstanden kunnen er vroegtijdig worden gesignaleerd. De taak van de gemeente ligt in de instandhouding van de voorziening en richt zich voornamelijk op controle, kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Goed contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin is van belang bij het opsporen en behandelen van kinderen met problemen.

Leerlingenvervoer

De gemeente dient te zorgen voor adequaat leerlingenvervoer om de keuzevrijheid voor ouders en de bereikbaarheid van de school voor de leerlingen te bevorderen. Daarbij moet zij redelijke afstandsgrenzen en financiële drempels hanteren. Het is in het kader van een pluriforme samenleving van groot belang dat burgers niet gedwongen worden te verhuizen naar een plaats nabij de school van hun keuze. 

Voortgezet onderwijs

De SGP vraagt speciale aandacht voor het Wellantcollege in Boskoop dat gericht is op het onderwijs voor de sierteelt. Samen met de sector, de Stichting Greenport en de school moet het groenonderwijs versterkt worden.