Hoofdstuk 8. Sport, recreatie, kunst en cultuur

Sport

De SGP acht het van belang dat er een gezond sporten verenigingsleven in stand wordt gehouden. Veel vrijwilligers zetten zich ook dagelijks in om hun club of vereniging te ondersteunen en dat heeft onze waardering. Soberheid, doelmatigheid en een zo groot mogelijke functionaliteit zijn de belangrijkste uitgangspunten bij het realiseren en het in stand houden van sportaccomodaties. De SGP is voorstander van sport, maar vindt wel dat de zondagsrust in ere gehouden moet worden. Bij sport moet aandacht zijn voor het eerlijke spel en sportverdwazing moet worden ontmoedigd.

Aandachtspunten:

 • Evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen voor kinderen/jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling daarvan.
 • Soberheid, doelmatigheid en een zo groot mogelijke multifunctionaliteit van sportaccommodaties. 
 • De taak van de gemeente is voorwaardenscheppend; van de gebruikers mag een redelijke eigen bijdrage worden verwacht (profijtbeginsel) en een bereidheid tot zelfwerkzaamheid.
 • De gemeente moet beleid voeren om lichaamsbeweging aan te moedigen, door de openbare ruimte dusdanig in te richten dat deze uitnodigt tot bewegen.
 • Activiteiten die strijdig zijn met Bijbelse normen en waarden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Recreatie

Hoge woningdichtheid en veeleisende arbeidsomstandigheden veroorzaken behoefte aan ontspanning. De SGP wil daarom bijdragen aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het scheppen van goede recreatieve mogelijkheden. De SGP vraagt vooral aandacht voor stille en rustige vormen van recreatie. De beleving van natuur en landschap dient extra aandacht te krijgen (goede fiets- en wandelpaden). De gemeente draagt verder zorg voor voldoende speel- en groenvoorzieningen.

Aandachtspunten:

 • Goed voorzieningenniveau van vrijwilligersverenigingen die een verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden.
 • Bevorderen van recreatievoorzieningen die passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust niet aantasten.
 • Bestrijding van naaktrecreatie en andere activiteiten die de openbare zedelijkheid aantasten. Bij de inrichting van gebieden moet hiermee rekening gehouden worden.
 • Behoud en/of ontwikkeling van recreatieterreinen, zoals natuur- en groengebieden. 
 • Verbetering en/of realisatie van aantrekkelijke fiets- wandel- en vaarroutes. 
 • Verbetering en verruiming van aanlegplaatsen voor de recreatievaart.
 • Tegengaan van inbreuk door recreatievoorzieningen op het buitengebied en de belangen van kwekers/agrariërs.
 • Evenwichtige spreiding van veilige speelvoorzieningen voor kinderen, en jongeren en omwonenden betrekken bij de ontwikkeling ervan.

Kunst en Cultuur

De SGP steunt kunst en cultuur mits er duidelijke grenzen worden gesteld ten aanzien van onzedelijkheid,
gezagsondermijning en discriminatie. Kunstzinnige en culturele vaardigheden behoren tot de gaven die God aan mensen schenkt, die als zodanig gestimuleerd mogen worden en waarvan de bevolking mag genieten. De gemeente kan hierbij een ondersteunende rol spelen door subsidies te verlenen of door ruimtes voor activiteiten beschikbaar te stellen. In onze ogen zijn activiteiten en kunstuitingen echter niet subsidiabel wanneer zij een aanstootgevend of godslasterlijk karakter hebben.

Aandachtspunten:

 1. Het beschikbaar stellen door de gemeente van openbare gebouwen, zoals bibliotheken, voor kunstenaars uit de eigen gemeente die onder de WIK regeling vallen.
 2. Verbinding tussen onderwijs en cultuur stimuleren. 
 3. Gemeentelijke bijdrage aan het Castellum afbouwen.
 4. Geen gemeentelijke bijdrage Poppodium. 
 5. Beeldende kunst in de openbare ruimte moet passen binnen het karakter en de identiteit van de verschillende kernen.
 6. Cultuurhistorische waarden behouden en deze op de kaart zetten als exportproduct van onze gemeente.
 7. Musea als zichtbare dragers van lokale geschiedenis ondersteunen.

Bibliotheken

Het hebben van goede bibliotheekvoorzieningen is essentieel voor het culturele leven binnen de gemeente. Kern van de bibliotheektaak ligt voor ons in vrije, laagdrempelige verstrekking van informatie door middel van boeken. De ontwikkeling van een bibliotheek tot een soort mediacentrum bezien wij met enige reserve. In onze tijd van beeldcultuur is het juist van belang dat mensen en vooral kinderen de tijd en rust vinden om een boek te lezen.

Musea en monumenten

Plaatselijke musea dienen wat ons betreft in principe gesteund te worden door de gemeente. Monumenten zijn als overblijfselen uit vervlogen tijden een belangrijk deel van ons erfgoed. De gemeente kan zelf een 'gemeentelijke monumentenlijst' opstellen van monumenten die bescherming verdienen, maar die niet door het Rijk worden beschermd. De SGP is voor een actief beleid, waarin ingezet wordt op het behoud of herstel van monumenten. De plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst moet vrijwillig gebeuren.