9. Sociale zaken, welzijn en volksgezondheid

Als SGP zien wij de overheid als ‘schild voor de zwakken en hechten wij aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Niet iedereen kan voor zichzelf zorgen. Denk aan de vele zieken en gehandicapten, aan hulpbehoevende ouderen, verslaafden, etc. waar een goed sociaal beleid en vangnet noodzakelijk voor zijn. Bezuinigen op het armoedebeleid is voor de SGP geen optie. 

Sociale zaken

De werkeloosheid loopt hard op als gevolg van de economische crisis. Mensen komen niet meer aan het werk en dreigen in een sociaal isolement te geraken. Dit moet worden voorkomen.

Aandachtspunten:

 • De gemeente heeft een taak betreffende de zorg voor werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. Indien nodig moet er geld beschikbaar komen voor scholing, omscholing en reïntegratie.
 • De sociale werkvoorziening verdient blijvende steun en hierop is bezuiniging voor de SGP niet aan de orde.
 • Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving; de gemeente dient met de maatschappelijke en financiële positie van het gezin rekening te houden.
 • Lokaal sociaal beleid dient gericht te zijn op het leveren van maatwerk. 
 • De gemeente dient bij het opstellen en uitvoeren van beleid erkende belangenorganisaties te betrekken.
 • Schuldhulpverlening is een taak van de gemeente waarbij ons uitgangspunt is: ‘voorkomen is beter dan genezen’; gerichte voorlichting en begeleiding van hen die onvoldoende financieel besef hebben, is essentieel.
 • Handhaving bij misbruik van de sociale voorzieningen. Wie fraudeert, moet terug betalen en beboet worden.

Welzijn

Er is een groot verschil tussen welvaart en welzijn. Geld en goed dienen niet voorop te staan. Het is minstens zo belangrijk hoe een mens zich voelt en in de samenleving zijn of haar plaats heeft. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft er voor gezorgd dat de huishoudelijke hulp goedkoper en efficiënter kon worden uitgevoerd. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid voor mensen met een zorgbehoefte en een handicap. De komende jaren zal door decentralisatie ook begeleiding en persoonlijke verzorging (AWBZ) overgeheveld worden naar de WMO.

Aandachtspunten:

 • Zorg voor een kundige WMO-adviesraad die breed georiënteerd is en waarin ook voor afvaardiging vanuit de kerken (diaconale bijstand) ruimte is. 
 • De SGP vraagt om goede ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers; zij nemen een belangrijke plaats in.
 • Bij het intakegesprek dient voldoende oog te zijn voor de levensbeschouwing van de cliënt; ruimte en respect voor de levensovertuiging is voor de SGP een groot goed.
 • De aanvraag voor zorg dient laagdrempelig te zijn: advies via een zorgloket moet eenvoudig bereikbaar zijn; in de kernen is dat realiseerbaar door spreekuren in een zorgsteunpunt.
 • Ouderen en gehandicapten moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en daartoe ook daadwerkelijk de mogelijkheden krijgen.
 • Er wordt steeds meer bezuinigd, ook op de zorg. De SGP pleit daarbij echter voor een minimaal niveau van de collectieve en individuele voorzieningen. Een eigen bijdrage naar draagkracht is goed om de zorgvraag te kunnen beheersen.
 • Gehandicapten moeten optimaal in de maatschappij kunnen blijven functioneren; noodzakelijke aanpassingen in de leef- of werkomgeving dienen te worden gerealiseerd.
 • Toegankelijke openbare ruimte voor gehandicapten.

Ouderenzorg

De SGP vindt dat ouderen zo goed mogelijk in de maatschappij moeten kunnen blijven functioneren en zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Ouderen moeten zich gewaardeerd en nuttig voelen. Daarnaast is veiligheid voor de ouderen een belangrijk punt.

Aandachtspunten:

 • Optimaal welzijnsbeleid voor ouderen via een senioren adviesraad.
 • Participatie van ouderen in vrijwilligerswerk; daarbij kan gebruik gemaakt worden van hun jarenlange ervaring op vele terreinen.
 • Stimuleer de thuiszorg zoals mantelzorg, maaltijdvoorziening, alarmering en geef goede voorlichting over veilig wonen.
 • Betaalbaarheid van aanvullend openbaar vervoer.
 • Dementie: een toenemende zorg De SGP wil dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen in de gemeenschap. Daarom moet onze nieuwe gemeente een “dementievriendelijke gemeente” worden. Wij willen als SGP werken aan het doorbreken van het taboe, het bieden van de juiste informatie en dat de gemeente bijdraagt aan participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Jeugdzorg

De aandacht voor de jeugd is onderdeel van de WMO. De SGP is terughoudend ten aanzien van de kinderopvang en de voor- en buitenschoolse opvang. Voor ons is het gezin de hoeksteen van de samenleving, waarin de basis gelegd dient te worden voor een goed functioneren in de maatschappij.

Aandachtspunten:

 • De primaire verantwoordelijkheid voor opvoeding ligt bij de ouders of opvoeders; opvoedcursussen kunnen ouders ondersteunen deze verantwoordelijkheid waar te maken. 
 • Kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden moeten intensief begeleid kunnen worden.
 • Jongeren pas met een diploma het onderwijs laten verlaten, de leerplicht en het jongerenloket vervullen daarbij een belangrijke rol.
 • De openbare ruimte is van iedereen: zorg daarom voor voldoende speelveldjes en speltoestellen voor de kinderen en oudere jeugd.
 • Houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin laagdrempelig.
 • De SGP vraag aandacht voor de gezondheid en gezond leven van de jongeren. Alcohol en drugs, roken, overgewicht, etc. zijn allemaal gevaren die spelen en die door een helder en strak gemeentebeleid continue aandacht vragen.
 • De SGP is tegenstander van zuipketen, houseparty’s en vergelijkbare festivals en wil een strenge handhaving van openingstijden en verkoop van drank aan jongeren.
 • Zorg voor voorlichting over verantwoord geld uitgeven; veel jongeren blijken met schulden te kampen.

Hangjongeren

Opvoeden is geen eenvoudige opgave en de SGP vindt dat er oog moet zijn voor de problemen onder jongeren. Wij zijn terughoudend wanneer het gaat om de realisatie van hangplekken en jongerenontmoetingsplaatsen. In de praktijk zorgt dat te vaak voor een onveilig gevoel bij bewoners en daarnaast is er vaak sprake van overlast. De SGP ziet veel meer in het creëren van een goede voorziening zoals een voetbalkooi en een plaats van samenkomst in de wijk zelf en niet aan de buitenrand van de kern. Sociale controle is een groot goed en voorkomt vaak in een vroeg stadium problemen.

Volksgezondheid

Gezond leven is belangrijk voor ons welzijn. Te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en alcohol zijn bedreigingen voor de gezondheid. Maar daarnaast spelen ook zaken als depressiviteit, eenzaamheid en diabetes een grote rol. Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van de burger zelf, maar als gemeente ligt er wel een taak als het gaat om actieve bezinning en maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

Aandachtspunten:

 • Goede medische voorzieningen met respect en eerbied voor de beschermwaardigheid van het leven.
 • Actualisering van het locale gezondheidsbeleid.
 • Toegankelijkheid van hulpverlening, onafhankelijk van het inkomen.
 • Voldoende aanbod en bereikbaarheid van de eerstelijnsvoorzieningen.

Begraven

De SGP is een voorstander van begraven in plaats de alternatieven waarvan tegenwoordig veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Onze christelijke traditie en de rode draad vanuit de Bijbel grijpen ook terug op het begraven van de overledenen. Wij zijn voorstander om de grafrechten in de gemeente laag te houden, om ook minder draagkrachtigen te stimuleren om de nabestaanden te begraven. Een ander punt is dat betrokkenen in een zeer moeilijke fase van het leven niet geconfronteerd moeten worden met hoge grafrechten ofwel begrafeniskosten 

Verslavingsbeleid

Als SGP vragen we speciale aandacht voor verslavingsbeleid. Met name verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen om een gerichte behandeling. Verslaving leidt daarnaast veelal tot overlast voor anderen. Als SGP willen we daarom een actief verslavingsbeleid, dat begint met de erkenning van het probleem, dat wordt aangepakt met gerichte maatregelen. Daarbij heeft de verslaafde ook een stuk eigen verantwoordelijkheid waar op gewezen moet worden.

Aandachtspunten:

 • Strenge handhaving van maatregelen tegen verslavende middelen; alleen dan zijn preventie en zorg daadwerkelijk effectief.
 • Als gemeente alles in het werk stellen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De zogenoemde ‘happy hours’ verbieden, en de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop in supermarkten en horeca scherp controleren.
 • Met de horeca heldere afspraken maken over alcoholmatiging en sluitingstijden.