Debatavond ‘Veranderingen in de zorg, u een zorg?’

Op 2 februari organiseerde de SGP-kiesvereniging te Alphen aan de Rijn een debatavond over veranderingen in de zorg. Op deze avond gaven verschillende sprekers een kort statement vanuit verschillende invalshoeken. 
Dhr. Verloop, voorzitter van de kiesvereniging opent de avond met het Bijbelgedeelte uit Jakobus 1:19-27, in dit Bijbelgedeelte komt naar voren dat zorg ons allemaal persoonlijk raakt.


Avondvoorzitter Dhr. Van Duijn (specialist ouderengeneeskunde) introduceert met veel enthousiasme het onderwerp. Alle sprekers krijgen een prikkelende stelling. Aan van der Staaij: ‘De SGP wil het schild der zwakken zijn, lukt dit nog gezien het huidige beleid?’  Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP Tweede Kamer) is van mening dat dit nog wel het geval is en licht het landelijke beleid toe, waaraan ook zijn partij gedoogsteun voor heeft gegeven. De veranderingen komen volgens hem voort uit twee zaken: bezuinigingen en een veranderde visie. Die veranderde visie bestaat daaruit dat er meer persoonlijke verantwoordelijkheid bij de burger wordt gelegd en dat de nu soms grofmazige wetgeving het beste dichtbij de burger kunnen worden georganiseerd. Al deze veranderingen hebben positieve en negatieve aspecten in zich. Volgens Van der Staaij kan het leiden tot meer creativiteit, een negatieve kant is echter het risico dat mensen ‘tussen wal en schip’ belanden. Als ankerpunten vanuit de landelijke SGP-fractie geeft hij drie zaken aan om te voorkomen dat dit gebeurt: Als eerste moet er geld worden gereserveerd om in te kunnen grijpen als er zaken niet goed gaan en er moet een goede overgangsregeling zijn. Ten tweede vindt de SGP dat identiteitsgebonden zorg onderdeel is van de kwaliteit van de zorg, en is keuzevrijheid daarbij essentieel. Als ankerpunt noemt Van der Staaij ook dat mantelzorgers soms moeten worden ontlast, een taak die gemeente op zich moet nemen. Een kritische noot plaatst hij bij het huidige belastingstelsel dat gericht is op individuen en  niet gericht op het verrichten van onbetaalde zorgtaken.


Dhr. Han de Jager is werkzaam als wethouder bij de gemeente Alphen a/d Rijn en verantwoordelijk voor de portefeuille zorg. Hij ziet de veranderingen in de zorg allereerst als een uitdaging om de zorg als gemeente beter te doen dan de partijen die hier eerst voor verantwoordelijk waren. Concreet noemt hij twee zaken: het verbinden van loketten met elkaar zodat de zorg efficiënter en beter wordt georganiseerd. Als tweede noemt hij het feit dat zorgaanbieders niet meer automatisch een contract met de gemeente Alphen a/d Rijn hebben gekregen maar dat er een aanbesteding heeft plaatsgevonden waarbij de criteria voor 90% uit kwaliteit en 10% uit financiën bestaat. Een ‘spannende wedstrijd’ aldus De Jager.


De laatste spreker die een statement geeft is dhr. Remco Lommers, werkzaam als manager zorg & welzijn bij zorginstelling Cedrah. In het kort noemt hij een aantal veranderingen: de subsidie van de overheid op huisvesting voor ouderen en gehandicapten stopt en de ‘oude’ wijkzuster komt weer terug. De nadruk komt te liggen op eigen regie en zelfredzaamheid: ‘wat kunt u zelf?’ is de eerste vraag die cliënten nu te horen krijgen wanneer ze zorg vragen. Het sociale netwerk van mensen is van groot belang. Grote vraag is of dit gaat werken. Tekenend is dat het woord ‘selfie’ het onlangs won van het woord ‘participatiesamenleving’ in de verkiezing voor ‘woord van het jaar’. Ook ziet hij andere uitdagingen: zorgverlening door het sociale netwerk is wel iets anders dan zorgverlening door professionals. Hij ziet echter ook kansen in de veranderingen. Als christenen mogen we het verlenen van naastenzorg ook zien als een vorm van discipelschap. Daarnaast kan ook de kerk hierbij een belangrijke rol spelen.


Na de pauze leidt de avondvoorzitter het debat met de sprekers en de zaal. Er blijken tal van vragen te leven bij de aanwezigen. Zo worden er zorgen geuit over de identiteitsgebonden zorg in de gemeente Alpen. Ook zijn er verschillende vragen over de positie van de kwetsbaren in de samenleving. Dhr. Bloemendaal vraagt zich af of er met het oog op de kwetsbaren voorlopig geen rem op de bezuinigingen moet. Ook de rol van de kerk komt ter sprake, een rol die volgens de wethouder van belang is en het beter organiseren van contacten tussen diaconie en kerk is belangrijk. De persoonlijke verantwoordelijkheid is ook een belangrijk punt waar verschillende aanwezigen op reageren. Een van de aanwezigen signaleert ‘lauwheid’ in de gemeente als het gaat om zorg voor de naaste. Een belangrijke vraag is ‘wie ben ik voor mijn naaste?’ aldus Remco Lommers. 

Aan het einde van de avond is duidelijk dat het onderwerp ‘zorg’ iedereen raakt. Door de  verschillende statements van de sprekers en de levendige discussie is het onderwerp van veel kanten belicht. Gezien de tijd moest het debat echter worden afgerond en dhr. Van Duijn besluit de avond met dankgebed.